Безплатна библиотека - Нови книги

Кодекс на труда - III - 2020

ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ISBN: 9789542830061
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI MP3
ДАТА: 2020
РАЗМЕР: 6,81

Наслади се Кодекс на труда - III - 2020 книги четене

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНА

Относно книгата:

СЪДЪРЖАНИЕРАЗДЕЛ I1. КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ2. КОДЕКС НА ТРУДАРАЗДЕЛ II. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИСЪС СКЛЮЧВАНЕТО НА ТРУДОВ ДОГОВОР1. Указ № 1074 за ограничаване заеманетона отчетнически, материално отговорнии други длъжности от осъдени лица2. Наредба № 4 за документите,които са необходими засключване на трудов договор3. Наредба № 5 от 29 декември 2002 г.за съдържанието и реда за изпращанена уведомлението по чл. 62, ал. 5от кодекса на труда4. Наредба № 6 от 24 юли 2006 г.за условията и реда за даванена разрешения за работа на лица,ненавършили 18 години5. Наредба за работата на лицата,ненавършили 15-годишна възрастРАЗДЕЛ III. ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТОПРАВООТНОШЕНИЕ1. Закон за трудовата миграцияи трудовата мобилност2. Правилник за прилаганена закона за трудоватамиграция и трудоватамобилност3. Наредба за условиятаи реда за командироване и изпращанена работници и служители в рамкитена предоставяне на услуги4. Наредба за командировкитев страната5. Наредба за служебнитекомандировки и специализациив чужбинаРАЗДЕЛ IV. РАБОТНО ВРЕМЕ,ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ1. Наредба за работното време,почивките и отпуските2. Наредба за определянена видовете работи,за които се установяванамалено работно време3. Наредба за определянена видовете работи, за които сеустановява допълнителен платенгодишен отпуск4. Наредба № 2 за реда за установяванезадължение за дежурство или заразположение на работодателяРАЗДЕЛ V. ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ1. Наредба за структуратаи организациятана работната заплата2. Наредба за заплатитена служителите в държавнатаадминистрацияРАЗДЕЛ VI. СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛАНА НЯКОИ КАТЕГОРИИ РАБОТНИЦИИ СЛУЖИТЕЛИ1. Закон за здравословни и безопасни условия на труд2. Наредбаза трудоустрояване3. Наредба № 5 за болестите,при които работниците,боледуващи от тях, имат особеназакрила съгласно чл. 333, ал. 1от кодекса на трудаРАЗДЕЛ VII. ТРУДОВА КНИЖКАИ ТРУДОВ СТАЖ1. Закон за установяванена трудов и осигурителенстаж по съдебен ред2. Наредба за трудовата книжкаи трудовия стажРАЗДЕЛ VIII. КОЛЕКТИВНОТРУДОВО ПРАВО.1. Закон за урежданена колективнитетрудови спорове